หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
372 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiii, 322 หน้า ; 21 ซม + ดีวีดี 1 แผ่น
    เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม
เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือนปี เครือญาติ ชื่อพืชผักและอาหาร ไวยากรณ์ไทยที่จำเป็น และบทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการทักทาย การตอบรับโทรศัพท์ ไปธนาคาร ไปทำผม