Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

  ให้เนื้อหาที่ สำคัญเกี่ยวกับการเขียนเชิงราชการ :หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและงานสารบรรณ หลักการใช้ภาษาเขียนหนังสือราชการ การเขียนส่วนข้อความ การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา การเขียนหนังสือส
ให้เนื้อหาที่ สำคัญเกี่ยวกับการเขียนเชิงราชการ :หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและงานสารบรรณ หลักการใช้ภาษาเขียนหนังสือราชการ การเขียนส่วนข้อความ การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา การเขียนหนังสือส
หนังสือ

  บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร -- บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ -- บทที่ 3 การเขียนโครงการ -- บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ -- บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ -- บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ -- บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม -- บทที่
บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร -- บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ -- บทที่ 3 การเขียนโครงการ -- บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ -- บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ -- บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ -- บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม -- บทที่
หนังสือ

  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ลำดับที่ 1
Note: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ลำดับที่ 1
TOC:
 • ความรู้ทั่วไปเรื่องงานสารบรรณและหนังสือราชการ
 • หลักการใช้ภาษาไทยเขียนสื่อสารเป็นทางการ
 • การเขียนเฉพาะส่วนในหนังสือราชการ
 • การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา
 • การเขียนหนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์
 • การเขียนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ : หนังสือรับรอง บันทึก และหนังสืออื่น ๆ
 • การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ
 • การเขียนรายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและอีเมล
 • การเขียนโครงการและคำกล่าวในพิธี
 • การพิมพ์ การตรวจแก้ และคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารสำนักงาน