Search results

14 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

    เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือ

หนังสือ

    มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ