หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
  เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. หม่อมละมัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
 • 2.ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
 • 3.ขุนอนุทวัตสุรพัณฑ์ (ดาว พลเภรี)
 • 4.นาวาเอก หลวงประดิยัตินาวายุทธ (เฉียบ แสงชูโต)
 • 5.ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
 • 6. ศาสตราจารย์ ศุภชัย วานิชวัฒนา
 • 7. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 • 8. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร
 • 9. หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร
 • 10. ครูบัญญัติ สีห์โรหิจจ์
 • 11. นายประทีป โกมลภิส
 • 12. ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล
 • 13.นายอบ วสุรัตน์
 • 14. นายดำรง ลัทธพิพัฒน์
หนังสือทั่วไป
137 หน้า
  มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • บทที่ 1 กว่าที่จะมาถึงวันนี้
 • บทที่ 2 ปัญหาพื้นฐานที่ยังตกค้าง
 • บทที่ 3 ความพอเพียงคือจุดหมาย
 • บทที่ 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • บทที่ 5 ความเติบโต, เสถียรภาพ, และความเท่าเทียม
 • บทที่ 6 เศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจคู่
 • บทที่ 7 จิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์และการพึงตนเองทางเทคโนโลยี
 • บทที่ 8 สู่ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ