สารนิพนธ์
(ก-ฑ) 151 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
งานวิจัย
(ก-ฏ) 151 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.