Search results

6 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Jremias van Vliet's 1642 Report on Commerce in the Gulf of Siam Region
 • The Bangkok-Korat Railway Construction As a Precursor of Mismanaement and Malfeasance in the Economic History of Modern Siam
 • A Survey of Literature on Siamese Land Rights, Landownership, and Agricultura Production during the Reign of King Chulalongkorn
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1.เมืองในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
 • 2.โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบกกับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-2559 3.ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน พงศ. 2398-2504
 • 4. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก
 • 5.120 ปี ธุรกิจภาพยนต์ไทย
 • 6. ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
 • 2. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย พงศ. 2325-2540
 • 3. ข้าวกับพัฒนาการทางการเศรษฐกิจของภาคใต้ พ.ศ. 2439-2550
 • 4. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองภูเก็ต
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคใต้จากอดีตถึงปัจจุบัน
 • 2.พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของไทย พงศ. 2446-ปัจจุบัน
 • 3.พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พงศ. 2474-2559
 • 4. ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย