หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า