หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
267 หน้า ภาพประกอบ แผนผัง
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
59 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ภาพประกอบสี แผนที่ แผนภูมิ
    จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกศรีสัชนาลัย
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกศรีสัชนาลัย
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่,ตาราง,แผนผัง