หนังสือทั่วไป
259 หน้า ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
323 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
158 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
121 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224หน้า ภาพประกอบ
    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
Note: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)