หนังสือทั่วไป
143 หน้า
เรื่องสั้น
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ