Search results

1 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 3 หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ
 • บทที่ 4 หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
 • บทที่ 5 หน่วยเก็บรอง
 • บทที่ 6 ซอฟต์แวร์
 • บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 ระบบปฏิบัติการ
 • บทที่ 9 ระบบจำนวน