หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(169), 69 หน้า