หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
120, (22) หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
536 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
    View TOC
TOC:
  • แนวความคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • วิวัฒนาการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ
  • แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
  • บทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.