หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
92 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2544
หนังสือทั่วไป
38 หน้า : ภาพประกอบ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 107/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 107/2544