หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(17), 511 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
(38), 713 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
(71), 656 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 27 ซม.