หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(xxix), 306 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาางอาเซียน
  • ภาค 2 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางสหภาพยุโรปและรัสเซีย
  • ภาค 3 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอบทางเอเชีย