หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง
    ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
Note: ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539