CU-TEP Grammar / 2560

หนังสือทั่วไป
267 หน้า ; 26 ซม.

CU-TEP Reading / 2560

หนังสือทั่วไป
327 หน้า : 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า
หนังสือทั่วไป
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. 1 ซีดีรอม
    View TOC
TOC:
  • Part 1 ลักษณะรูปแบบของข่าว
  • Part 2 สำนวนและความหมายในข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 3 ไวยากรณ์อังกฤษจากข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 4 บทความพิเศษจากข่าวหนังสือพิมพ์
  • Part 5 การฝึกฟังข่าว
  • Part 6 รวมศัพท์จากข่าวหนังสือพิมพ์