หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ