หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 : สมัยไทยปกครอง (ค.ศ.1779-1893)
  • ภาค 2 : สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส (ค.ศ.1893-1954)
  • ภาค 3 : สมัยได้รับเอกราช (ค.ศ.1954-1975)
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
604 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสสาม ทศวรรษก่อน ค.ศ.1893 และหลังจากนั้น การล่าอาณานิคม ของมหาอำนาจในแถบเอเชีย สาเหตุที่ไทยเพลี่ยงพล้ำในการรบทางบกกับฝรั่งเศส การเจรจาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1899 - 1903 อนุสัญญาไทย- ฝรั่งเศส ค.ศ. 1904 สงครามไทย- ฝรั่งเศส 1940-
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสสาม ทศวรรษก่อน ค.ศ.1893 และหลังจากนั้น การล่าอาณานิคม ของมหาอำนาจในแถบเอเชีย สาเหตุที่ไทยเพลี่ยงพล้ำในการรบทางบกกับฝรั่งเศส การเจรจาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1899 - 1903 อนุสัญญาไทย- ฝรั่งเศส ค.ศ. 1904 สงครามไทย- ฝรั่งเศส 1940-