หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
119 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สพานะความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลาย
  • ราชอาณาจักรอยุธยาในโลกภิวัตน์ระยะแรก : พลวัตของการฑูตไทยสมัยอยุธยาตอนปลายกรณีการติดต่อกับต่างชาติ
  • การค้าเครื่องกระเบื้องระหว่างจีน สมัยต้นราชวงศ์ชิง กับกรุงศรีอยุธยา สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พ.ศ. 2187-2310
  • ราชประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย : กรณีศึกษาพระราชพิธีราชภิเษก
  • ข้อสังเกต ว่าด้วยพัฒนาการทางภาษาและวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในตำนานมุขปาฐะและวรรณดีลายลักษณ์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายกับศิลปกรรมอินโด-เปอร์เซีย