หนังสือทั่วไป
378 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
378 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
411 หน้า : ภาพประกอบ
    เพื่อถวารเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสรางครองสิริราชสมบัติครบ 61 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
เพื่อถวารเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสรางครองสิริราชสมบัติครบ 61 ปี และในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา