หนังสือทั่วไป
154 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1 บทนำ
  • 2. วิธีการอธิบายปรากฎการณ์ทางการเมือง
  • 3. รูปแบบการอธิบายกับแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
  • 4. ระดับของการอธิบายในการวิเคราะห์ทางการเมือง
  • 5. ปัญหาและทางออกในการอธิบาย
หนังสือทั่วไป
201 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.