หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
    ได้รับความสนับสนุนจาก Loyola University Chicago, School of Social Work and Professor Jan Williamson, LCSW, Adjunct, School of Social Work Virginia Commonwealth University และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF)
Note: ได้รับความสนับสนุนจาก Loyola University Chicago, School of Social Work and Professor Jan Williamson, LCSW, Adjunct, School of Social Work Virginia Commonwealth University และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF)
TOC:
  • กรณีศึกษาที่ 1 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีแม่ลูกสิบ
  • กรณีศึกษาที่ 2 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีเด็กถูกทำร้าย (ทางร่างกาย) (Phusical Abuse)
  • กรณีศึกษาที่ 3 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse)
  • กรณีศึกษาที่ 4 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีการเลี้ยงดูลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Mother)
งานวิจัย
(1-13) 187 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนาคม 2552
ฉบับอัดสำเนา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนาคม 2552
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
331 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.