หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ความนำและที่มาของชุดโครงการการศึกษากับชุมชน
 • กระบวนทัศน์ชุมชนและการศึกษาในวิถีชุมชน
 • สัญญาฯชีพของชุมชนไทย
 • โรงเรียนในความเป็นอื่นกับชุมชน
 • บนเส้นทางการศึกษาในวิถีชุมชน
 • เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จของชุมชน
 • เงื่อนไขที่ต้องไม่มองข้าม
 • ปัญหาตกค้างในการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
 • บทสังเคราะห์ : จากประสบการณ์สู่ข้อคิดและทิศทางการศึกษาชุมชน
 • บทส่งท้าย : โจทย์ท้าทายการศึกษาชุมชนในทศวรรษหน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
22 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ