Search results

7 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความนำและที่มาของชุดโครงการการศึกษากับชุมชน
 • กระบวนทัศน์ชุมชนและการศึกษาในวิถีชุมชน
 • สัญญาฯชีพของชุมชนไทย
 • โรงเรียนในความเป็นอื่นกับชุมชน
 • บนเส้นทางการศึกษาในวิถีชุมชน
 • เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จของชุมชน
 • เงื่อนไขที่ต้องไม่มองข้าม
 • ปัญหาตกค้างในการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
 • บทสังเคราะห์ : จากประสบการณ์สู่ข้อคิดและทิศทางการศึกษาชุมชน
 • บทส่งท้าย : โจทย์ท้าทายการศึกษาชุมชนในทศวรรษหน้า
หนังสือ