Search results

10 results in 0.05s

หนังสือ

  รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560)
Note: รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560)
TOC:
 • บทที่ 1 วัดในวิกฤตการณ์ของความเป็นเมือง
 • บทที่ 2 การปรับตัวของสถาบันศาสนาในโลกสมัยใหม่
 • บทที่ 3 กรณีศึกษากระบวนการฟื้นวัดคืนเมือง
 • บทที่ 4 บทสังเคราะห์ปัจจัยร่วมที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบทบาทวัดในเมืองเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ
 • บทที่ 5 กรอบหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพุทธศาสนา
 • บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก ระเบียบวิธีการวิจัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เมืองกลืนวัด
 • บทที่ 2 กระบวนการนำวัดคืนเมือง (หลวง)
 • บทที่ 3 ฟุบแล้วฟื้นของวัดกึ่งเมืองกึ่งชนบท
 • บทที่ 4 เหตุแห่งความสำเร็จ 1 : ลักษณะทุนคน และทุนทางสังคม
 • บทที่ 5 เหตุแห่งความสำเร็จ 2 : เคล็ดกลยุทธ์
 • บทที่ 6 ถอดความรู้สู่ข้อเสนอแนะ
 • คำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
 • ภาคผนวก กรณีศึกษาโดยย่อ 5 วัด
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิถีเมือง พื้นที่คนทุกข์
 • บทที่ 2 ความเป็นเมือง เปลี่ยนความเป็นวัด
 • บทที่ 3 กระบวนการฟื้นวัด คืนเมือง
 • บทที่ 4 เหตุปัจจัย ให้วัดฟื้นคืนจิตวิญญาณเมือง
 • บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ : ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
 • กรณีศึกษาฉบับย่อ : 5 วัดฟื้น คืนเมือง
 • กรณีศึกษา ศาสนาอื่นในต่างประเทศ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความท้าทายใหม่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
 • ในรอยต่อของยุคเปลี่ยนผ่าน
 • จุดประกายทางความคิด พลิกฟื้นยุคดิจิทัล
 • สร้างเหตุปัจจัย นำไปฟื้นวัด
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมา ก่อนจะคิดทิศทางใหม่
 • ทุนรากฐานเพื่อการต่อยอดธรรม
 • สำรวจบทเรียนเก่า ก่อนก้าวใหม่
 • การบริหารเส้นทางธรรมของ ศพอ. วัดนายโรง
 • จุดอ่อน จุดแข็ง แห่งการก้าวต่อ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ก่อร่างสร้างวัด จัดการบวชเรียน
 • ตรวจตราผลลัพธ์ บวชพระให้ถึงธรรม?
 • เจาะลึกกรณีศึกษา : ไตรสิกขาเปลี่ยนชีวิต
 • เปิดหลักสูตร : เรียนรู้อย่างบูรณาการ รอบด้าน ทุกมิติ
 • กระบวนการเรียนการสอนจากห้องเรียน สู่สังฆะ
 • ถอดบทเรียนรู้ : ปัจจัยสู่การบวชพระให้ถึงธรรม
 • บทสรุป : เก็บบทเรียน เป็นเทียนนำทาง
หนังสือ