หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
Note: รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2545
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2545
งานวิจัย
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546