หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
งานวิจัย
(38), 262 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.