หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 202 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.