Search results

8 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 เทคนิคการเขียนพฤติกรรมของ Competency
 • ส่วนที่ 2 รายละเอียดพจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ
 • ส่วนที่ 3 แนวทางในการนำพจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถไปประยุกต์ใช้
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Competency assessment framework
 • ลักษณะทั่วไปของ Competency assessment
 • แนวทางปฏิบัติในการทำ Competency assessment
 • Competency assessment tool
 • Observer : แนวคิดการประเมินด้วยการสังเกต
 • Practice : แนวคิดการประเมินด้วยการปฏิบัติจริง
 • Document : แนวคิดการประเมินด้วยการอ้างอิงจากเอกสาร
 • Competency assessment tool implementation
 • แนวคิดเพื่อการปรับใช้เครื่องมือ O-P-D-I-T ในการประเมิน Competency
 • แนวคิดของ Competency assessment tool feedback