หนังสือทั่วไป
253 หน้า
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  • บทที่ 2 ระบบการสอน
  • บทที่ 3 จุดประสงค์การสอน
  • บทที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน
  • บทที่ 5 นวัตกรรมการเรียนรู้
  • บทที่ 6 วิธีสอนแบบต่าง ๆ
  • บทที่ 7 ทักษะการสอน บทที่ 8 การวางแผนการสอน
  • บทที่ 9 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน