หนังสือทั่วไป
446 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 พื้นฐานความรู้จิตวิทยาการรู้ คิดและปัญญา
 • บทที่ 2 พื้นฐานทางชีวภาพของการรู้ คิด และปัญญา
 • บทที่ 3 การรับรู้
 • บทที่ 4 รูปแบบการจำได้
 • บทที่ 5 ความตั้งใจ
 • บทที่ 6 ระบบความจำ : ความจำระยะสั้นและความจำระหว่างการทำงาน
 • บทที่ 7 ความจำระยะยาว ความรู้และการเรียนรู้
 • บทที่ 8 การคิดและการแก้ปัญหา
 • บทที่ 9 การให้เหตุผล
 • บทที่ 10 การประเมิน
 • บทที่ 11 การตัดสินใจ
 • บทที่ 12 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
งานวิจัย
S, 826 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.