วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ซ), 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  สำเนาอัด วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Note: สำเนาอัด วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
หนังสือทั่วไป
(13) 63 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในการประกวดประจำพุทธศักราช 2560
Note: ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในการประกวดประจำพุทธศักราช 2560
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 ว่าด้วยความรัก
 • บทที่ 2 รักตัวเองทำอย่างไร
 • บทที่ 3 หลักธรรมสำหรับการรักตัว
 • บทที่ 4 ผลของการรักตัวและไม่รักตัว
 • บทสรุป
 • บรรณานุกรม

ศีล 5 / 2556

หนังสือทั่วไป
67 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖