หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบสี