Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 01 การตลาดคืออะไร
 • 02 พื้นฐานทางด้านการตลาด-ภาคกลยุทธ์
 • 03 ความรู้คือพลัง
 • 04 ทำไมการสำรวจจึงสำคัญ
 • 05 มาเริ่มต้นกำหนดวัตถุประสงค์กัน
 • 06 องค์ประกอบของการตลาด
 • 07 แผนการตลาด - ระบุกิจกรรม
 • 08 การกำหนดข้อความหลัก
 • 09 การนำแผนการตลาดไปปฏิบัติ
 • 10 การวัดผล