หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(1-8), 160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(นท.ม)--มหาวิทยาลัยเกริก, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(นท.ม)--มหาวิทยาลัยเกริก, 2551