หนังสืออ้างอิง
394 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ
  • บทที่ ๑ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งเรือจมบางกะไชย ๒
  • บทที่ ๒ การขุดค้นทางโบราณคดี
  • บทที่ ๓ โครงสร้างเรือบางกะไชย ๒
  • บทที่ ๔ โบราณวัตถุที่พบในเรือบางกะไชย ๒
  • บทที่ ๕ การวิเคราะห์และแปลความ