หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
    View TOC
TOC:
  • บทนำ พันธุศาสตร์ดั้งเดิม
  • ชีววิทยาระดับโมเลกุล
  • จีโนม
  • ธรรมชาติและการเลี้ยงดู
  • ยีนและโรคต่างๆ
  • เพศ ประวัติความเป็นมา และพฤติกรรม
  • เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
  • พันธุศาสตร์ยุคใหม่