งานวิจัย
(ก-ญ) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ; 26 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ), 231 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555