นวนิยาย
644 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
531 หน้า
นวนิยาย
140 หน้า

ญาติกา / 2546

นวนิยาย
670 หน้า
นวนิยาย
403 หน้า
นวนิยาย
605 หน้า
นวนิยาย
586 หน้า
นวนิยาย
480 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
575 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
629 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
262 หน้า ; 21 ซม.