หนังสือทั่วไป
463 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า
หนังสือทั่วไป
344 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
564 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีต่อรูปแบบการปกครองใหม่กับการจัดวางพระราชอำนาจ
  • บทที่ 3 ประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบการปกครองแบบผสม (Mixed Constitution/ Regime)
  • บทที่ 4 ก่อนจะมาเป็นวิดฤตมาตรา 7 "นายกฯ พระราชทาน" "การยุบสภา" วิกฤตก่อนวิกฤตที่ถูกมองข้าม
  • บทที่ 5 การยุบสภาในประเทศไทย : แบบแผนและประเพณี
  • บทที่ 6 บทวิเคราะห์การยุบสภาผู้แทนราษฎรปี 2549 และ 2557
  • บทที่ 7 บทเรียนจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 : กฎหมายรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครอง