Search results

5 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีต่อรูปแบบการปกครองใหม่กับการจัดวางพระราชอำนาจ
  • บทที่ 3 ประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบการปกครองแบบผสม (Mixed Constitution/ Regime)
  • บทที่ 4 ก่อนจะมาเป็นวิดฤตมาตรา 7 "นายกฯ พระราชทาน" "การยุบสภา" วิกฤตก่อนวิกฤตที่ถูกมองข้าม
  • บทที่ 5 การยุบสภาในประเทศไทย : แบบแผนและประเพณี
  • บทที่ 6 บทวิเคราะห์การยุบสภาผู้แทนราษฎรปี 2549 และ 2557
  • บทที่ 7 บทเรียนจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 : กฎหมายรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครอง
หนังสือ