หนังสือทั่วไป
345 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
135 p.