หนังสือทั่วไป
156 p.
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
212 p.
หนังสือทั่วไป
368 p.
หนังสือทั่วไป
395 p.
หนังสือทั่วไป
505 p.

Svapnavasavadatta / 1996

หนังสือทั่วไป
168 p.
หนังสือทั่วไป
144 p.

The Kiratarjuniyam / 1993

หนังสือทั่วไป
241 p.
หนังสือทั่วไป
259 p.
หนังสือทั่วไป
393 p.