การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Procurement of Tambon Administration Organization : A Case Study of Tambon Ban Du Administration Organization, at Samat District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ เนติรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1