ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /

ผู้แต่ง
บังอร ปิยะพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1