นำเที่ยวในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7