ภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place Names of Pakkred, Nonthaburi /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1