พระเจ้าอโศกมหาราชในฐานะนักธัมมาธิปไตย = King Asoka the Great as the Righteous Mararch /

ผู้แต่ง
พระจำปี ธีรปญฺโญ (ยาวโนภาส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1