การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำรงชีวิตแบบบัณฑิตในคำสอนของพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Wise Livelihood According to Buddhist Principles /

ผู้แต่ง
พระบุญช่วย จนฺทสาโร (หอมไลย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1