ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Efficiency of Administratin in Tambon Administratin Organization : A Case study of Tambon Koksung Administratin Organizatin,Phonthong District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
วีระพล เชื้อสิงห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1